Skip to content

We stoppen ermee!

Nieuws

Beste relatie,

Het was geen eenvoudige beslissing die we hebben genomen, maar het is naar onze volle overtuiging wel de enige en de beste: Eventive stopt ermee. Hoe moeilijk en verdrietig dit ook is, we doen dit vol trots en met opgeheven hoofd. Wat hebben we fantastische concepten ontwikkeld en toffe projecten uitgevoerd, want we wilden niet zomaar een eventbureau zijn, maar meer dan dat.

Denk aan alle creatieve concepten waar merkbeleving centraal stond, en waar on- en offline geïntegreerd samenwerkten, en waar events, activaties en acties structureel een onderdeel vormden binnen de mix en van totaalcampagnes. We ontwikkelden ons als expert in creatieve methodieken nog voordat er überhaupt over design thinking werd gesproken. Alsof we het zelf allemaal al hadden gezien en uitgevonden, voordat de markt er klaar voor was. Dát was de vibe die altijd rond Eventive hing.

Alleen een event regelen was voor ons niet genoeg. Dat was maar een onderdeel. Dat hebben we vaak moeten uitleggen. En dat is niet gek ook. Want disciplines binnen marketing en communicatie ontwikkelden zich de afgelopen decennia heel snel en raakten steeds meer met elkaar verweven. En als je je merk echt wil laten leven en beleven, dan moet je structureel investeren in merkbeleving in de breedste zin, en niet alleen offline. Daar hebben we altijd in geloofd en blijven we in geloven. Daarom gingen we dit jaar ook aan de slag met een aangescherpte positionering als brand experience agency.

Helaas gooide corona roet in het eten en hakt deze crisis er simpelweg te hard in. En het beste dat je als ondernemer dan kunt doen is zelf de regie houden, in het belang van iedereen. Want dat is wat ik belangrijk vind. Voor de collega’s die bij ons werken, onze partners binnen de LVT Group, klanten, leveranciers en andere relaties van ons bureau. In de komende weken ronden we onze laatste projecten af, drinken een goede borrel met elkaar en dan sluiten we op 1 november a.s. officieel de deur.

We willen iedereen ontzettend bedanken voor de samenwerking, het sparren, het lachen, de uitdagingen en de discussies die we met elkaar gehad hebben. Ik kijk oprecht met trots terug op de afgelopen 18 jaar.  

Onze kennis en ervaring gaat niet verloren. Ik zou als ik jou was die Eventivers zeker in de gaten houden😉.

Deze crisis is helaas nog niet voorbij en de gevolgen zullen voor meerderen merkbaar zijn op wat voor manier dan ook. Namens het hele team wens ik iedereen sterkte en alle geluk voor de toekomst in goede gezondheid.

 

Mariëlle van der Zouwen

Met speciale dank aan het topteam, dat de afgelopen maanden snoeihard heeft gewerkt en gestreden, en nu toch helaas, ondanks alle inspanningen, moet gaan afronden. Het was een bijzondere tijd, waarin er een beroep werd gedaan op ieders flexibiliteit, wendbaarheid en professionaliteit. Wat een enorme drive was er om met elkaar door deze crisis te knallen. Trots ben ik daar op! Chantal, Nikki, Anouk, Angela, ik wens jullie alle geluk voor de toekomst.

 

 

English version

 

Dear relation,

It wasn’t an easy decision to make, but we’re convinced it’s the only one as well as the best one: Eventive quits. No matter how difficult and sad this is, we stop with pride and with our heads held high. We developed great concepts and carried out great projects as we didn’t want to be just another event agency. We wanted much more than that.

Think of all the creative concepts in which brand experience was key, and in which on and offline collaborated in an integrated way. In which events, activations and actions were a structural part of the mix and of comprehensive campaigns. We became experts in creative methods even before there was any talk of design thinking at all. As if we had seen and invented it all ourselves, before the market was ready for it. That was the vibe that has always been associated with Eventive.

Simply arranging an event wasn’t good enough for us. That was just a part of it. We often had to explain that. And that’s not really surprising. Because disciplines within marketing and communication developed very rapidly over the past decades and became increasingly intertwined. And if you really want to let your brand live and offer an experience, you have to invest in brand experience in the broadest sense, and not just offline. We have always been convinced of this and still are. That’s why we started this year to redefine ourselves as a brand experience agency.

Unfortunately, corona came, and this crisis is simply too much for us. The best thing you can do as an entrepreneur in such a situation is to stay in control, in everyone’s interest. Because that’s what I think is important. For the colleagues who work for us, our partners within the LVT Group, clients, suppliers and other relations of our agency. In the weeks to come, we will complete our last projects, have a drink with each other and then officially close our doors on November 1st.

We would like to thank everyone very much for their cooperation, the sparring, the laughter, the challenges and the discussions we had with each other. I sincerely look back with great pride on the past 18 years.

Our knowledge and experience will not be lost. I would definitely keep an eye on those Eventive colleagues.

Unfortunately, this crisis is not over, and the consequences will be felt by many in many ways. On behalf of the entire team I wish everyone much strength and all the best for the future, in good health.

 

 

Mariëlle van der Zouwen

With special thanks to the top team, that has worked and fought very hard over the last few months, and now unfortunately, despite all their efforts, it has to come to an end. It was a special time, in which everyone’s flexibility, agility and professionalism was needed. There was an enormous drive to defeat this crisis together. I am very proud of that! Chantal, Nikki, Anouk, Angela, I wish you all the best for the future.